Ana Petrović

visual artist

Grenzenlos 
textil acrylic  on raw canvas, 2018 / series of 308

Grenzenlos 
akril za tekstil na sirovom platnu, 2018. / serija od 308

Bezgraničan

Pripadaju Međunarodnom dunavskom festivalu kao što katedrala pripada Ulmu i jednako su popularne i omiljene među posjetiocima, stanovnicima i kradljivcima: te sjajne zastave koje se u bijenalnom ritmu u formi šarene parade protežu obalama rijeke. Uvijek ih iznova oblikuju izabrane umjetnice i umjetnici podunavskih zemalja te ova vijoreća i nadaleko vidljiva platna kreativnom suradnjom i interkulturalnom razmjenom obilježavaju prostor i čine ga posebnim.

Ove godine se zastave Dunavskog festivala pojavljuju u specifičnom ruhu. Dok su se zastave – često s bogatom dekorativnom simbolikom i heraldikom – u kulturnoj povijesti naroda razvile u identitetski određujuće orijentire i pobjedničke trofeje za službene unije, vojske i saveze, jedan je dio zastava oduvijek služio vizualnom prijenosu informacija, nerijetko na velikoj udaljenosti. Zbog jednostavne identifikacije i brze čitljivosti, takve zastave odavno prati apstraktni, dvodimenzionalni raspored boja, površina i znakova, u reduciranoj, strogo geometrijskoj formi.

Vizualna umjetnost poprima srodnost s vizualnim jezikom zastava onoga trenutka 20. stoljeća kada se u slikarstvu pojavljuje jezik apstrakcije. Već se iza ikoničnosti „Crnog kvadrata na bijeloj podlozi“ Kazimira Maljeviča (1879. – 1935.) krije potvrda nadilaženja forme kao prepoznatljive reprezentacije. Konkretna umjetnost i minimalizam, konstruktivizam i slikarstvo obojenog polja, teže odbacivanju simboličkog u umjetnosti dok s druge pak strane govore jezikom zastava i njima srodnim nositeljima značenja.

Ana Petrović, koja je studirala i predaje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, u Hrvatskoj, i Bosiljka Zirojević Lečić, koja predaje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u Srbiji, u Ulmu se susreću kao dvije umjetnice mlađega naraštaja koje potiču međusobno kulturno i nadnacionalno razumijevanje, suprotstavljajući se simbolima ratnih sukoba i religijski motiviranih netrpeljivosti. Za svoje su zastave, odnosno instalacije, obje koristile jezik i bavile se aspektima složenog sistema naše globalne komunikacije.

Slova, riječi i tekstovi se u kombinaciji s vizualnim svakodnevno susreću u različitim formama. Sve od avangardnih pokreta početkom 20. stoljeća, došlo je do sve izraženijeg prodora teksta i grafičkih elemenata u vizualnu umjetnost, a pismo i jezik, slova i brojevi, upotrebljavaju se kao materijal i kreativni element vizualne umjetnosti, što je rezultiralo time da se sve više brišu granice između vizualnog i verbalnog, te tekst postaje navlastiti grafički medij, izraz, komentar ili simbol.

„I tipografija može biti umjetnost“, glasi rečenica umjetnika Kurta Schwittersa (1887. – 1948.) iz 1930. godine, a nesumnjivo se može odnositi i na ideje Ane Petrović i Bosiljke Zirojević Lečić. Njihov umjetnički doprinos Međunarodnom dunavskom festivalu usmjerava pažnju prema raznolikosti kultura i nacija duž toka Dunava, na ukupno jezičko bogatstvo i mogućnosti neverbalne vizualne komunikacije. Ana Petrović na svoje obojene zastave, u širokom spektru od 17 različitih boja na ukupno 309 zastava, smješta izraz „bezgraničan“ i to na jezicima zemalja sliva rijeke Dunav, kao i na engleskom, kao svjetskom jeziku. Bosiljka Zirojević Lečić na svojim zastavama, kojih je 351, razvija sistem kombinacija slijedom boja i imena samog Dunava, podunavskih zemalja i gradova, prevodeći ih u znakove Morseove abecede.

Od svog izvora do Crnog mora, Dunav bezgranično prelazi zemlje i pejzaže kao vodeća ruta i transportni put. Savladati rijeku i izgraditi mostove između obala je za ljude u prošlim vremenima predstavljalo veliki izazov. Dunav danas predstavlja europski simbol prevladavanja pojedinačnih nacionalnih, kao i kulturalnih granica. U tom smislu, višejezične, tekstualne zastave Ane Petrović šalju u daljinu vidljiv signal koji poziva na zajedništvo. Bezgranično – tako se ova riječ proteže kao mantra, u uvijek novoj kolo ritnoj i jezičkoj inačici, duž čitavog kilometra između dva mosta, na strani Novog Ulma.

Onoliko koliko se platna vijore izložena nepredvidivosti vjetra i vremena, toliko pažljivo moraju biti zaštićena nadnacionalno povezujuća postignuća našeg doba pred političkim i društvenim teškoćama i preprekama.

Na obalnoj strani Ulma, svečani skup zastava koji je oblikovala Bosiljka Zirojević Lečić, ostvaruje iznenađujući stupanj amblematske apstrakcije. Iz svoje grafičke igre znakovima Morseove abecede – točkom, crtom i razmakom – umjetnica razvija 351 zastavu, koje naizmjeničnom primjenom nacionalnih boja, vertikalno raspoređene, predstavljaju svaka po jedno slovo. U 11 cjelina zastave imenuju Dunav, podunavske države i gradove. Ovdje tipografija postaje osjetilni, doživljajni sklop, načinjen pretežno od geometrijskih elemenata na plohi. U svojoj se formalno-estetskoj pojavnosti ova serija zastava svojim oštro razdvojenim, rasterskim površinama boja približava slikarstvu tvrdog ruba (eng. hard-edge painting) kasnih 1950-ih godina. Sadržajno, obje kompozicije u skladu sa svojom namjerom potiču osjetljivost prema kompleksnosti načina komuniciranja prošlog i sadašnjeg, za mogućnosti i nemogućnosti jezika i njegovog bitnog značenja za život – bezgranično.

dr. Stefanie Dathe

 Borderless

They are to the International Danube Festival as the Minster is to Ulm. Equally beloved by guests, locals, and petty thieves alike, are the bright flags that, in a biennial rhythm, line the banks of the river like a colourful parade. On each occasion, they are designed by selected artists from the Danube countries, and the waving pennants, visible from far and wide, mark the site of a significant creative cooperation and intercultural exchange. This year, the popular Danube ensigns appear in a flag design. While flags – often with rich, decorative symbolism and heraldry – have developed throughout our cultural history into landmarks of identification or victorious trophies for corporations, soldiers or military units, flags have always been a visual method to transmit information, often over a great distance. In the interests of easy identification and rapid readability, the design of flags was and is marked by the abstract two-dimensional arrangement of colours, surfaces and symbols and reduced into a strictly geometrical form.

Flags have occupied visual art since the moment in the twentieth century when, through abstraction, a formal connection to fine art was recognized. Lying behind the iconisation of the Black Square by Kasimir Malevich (1879-1935) there is both an acknowledgment and an urge to use the form as an ensign. While concrete art and minimalism, constructivism and colour-field painting are aimed at dispelling the symbolic meaning of art, they always speak the language of flags and comparable carriers of meaning.

The two artists chosen this year are Ana Petrović, who studied at the Academy of Arts in Osijek, Croatia, and Bosiljka Zirojević Lečić, who teaches at the Academy of Arts in Novi Sad, Serbia. Representing a younger generation, these two artists come together in Ulm, beyond the images of civil war and religious enemies, to create a work of cul tural understanding. For their flag installations, both have used language and aspects of our complex system of global communication as their theme.

On a daily basis, we encounter letters, words and texts in combination with images, in a variety of forms. Ever since the avant-garde movements of the early twentieth century,there has been an increasing  infiltration of literature, applied art, the visual arts, writing and language, and letters and numbers as artistic material and elements of creativity. As a result, the boundaries between the visual and the verbal have dissipated, with text becoming an independent pictorial medium, artistic gesture, comment or symbol.

“Typography can, in certain circumstances, be art”. Without a doubt, this proposition made in 1930 by the fine artist and graphic artist Kurt Schwitters (1887-1948) applies to the project concepts of Ana Petrović and Bosiljka Zirojević Lečić. Their artistic contribution to  the International Danube Festival draws attention to the diversity of peoples along the river – both linguistic diversity and the possibility of non-verbal, visual communication.

Ana Petrović uses her painted flag cloths in a wide range of 17 different colours, depicting 309 times the term “borderless” in the different languages of the Danube countries, the Danube river basin, as well as in English, as a global language. Whereas, on her 351 flags, Bosiljka Zirojević Lečić employs a combined system of colour sequences and the name of the Danube, Danube countries and cities, translated into Morse code.

As a waterway and transport route, the Danube passes through different countries and landscapes, as if without borders, from its source to the Black Sea. Overcoming the power of the river and building bridges between shores posed a great challenge to the people of bygone eras. Today, the Danube stands as a European symbol for overcoming national and cultural borders. In this regard, the multi-lingual flags of Ana Petrović send out a signal, which is visible from far and wide, and appeals to our similarities. Borderless – this word extends like a mantra, in new colours and languages, stretching over a kilometre on the Neu-Ulm riverbank, between the two Danube bridges. As much as the billowing cloths are exposed to the uncertainties of wind and weather, just so sensitively must the international achievements of our time be protected from political-social uncertainties and hardships.

On the Ulm side, the festive flags with the designs of Bosiljka Zirojević Lečić employ a surprising amount of symbolic abstraction. Out of her graphic play, with its ciphers of Morse code – dot, dash, pause, the artist develops 330 flags, using the respective national colours in a vertical arrangement, representing the names of the Danube, its riparian states and cities, each using one letter, and arranged in eleven groups. Here, typography becomes a sensuous structure made up of predominantly geometric surface areas. In their formal aesthetic appearance, the series of Morse code flags with their sharply demarcated, stencil-like, flat paint work can be compared to the Hardedge painting of the late 1950s. The content of these purpose-oriented compositions sensitizes us to the complexity of communication strategies in the past and present;  to the possibilities and impossibilities of language and its essential meaning in life.
Without borders.

dr. Stefanie Dathe

Grenzenlos

Sie gehören zum Internationalen Donaufest wie das Münster zu Ulm und sind ebenso
beliebt wie begehrt bei Gästen; Einheimischen und Langfingern: jene leuchtenden Fahnen,
die in biennalem Turnus in einer farbenfrohen Parade die Flussufer säumen. Immer wieder neu von ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern der Donauanrainerstaaten gestaltet markieren und umrahmen die wehenden und weithin sichtbaren Wimpel einen besonderen Spielort des kreativen Miteinanders und interkulturellen Austausches.

In diesem Jahr erscheinen die Donaufest-Fahnen im Flaggen-Gewand, denn während sich Fahnen – oft mit reichlich dekorativer Symbolik und Heraldik ausgestattet – in der Kulturgeschichte der Völker zu identitätsstiftenden Orientierungspunkten und Siegestrophäen für Körperschaften, Soldaten und Truppenteile entwickelt haben, dienten Flaggen stets der visuellen Übertragung von Informationen – oft über eine größere Distanz hinweg. Im Sinne der einfachen Identifizierung und raschen Lesbarkeit folgte und folgt die Gestaltung von Flaggen einer abstrakten zweidimensionalen Anordnung von Farben, Flächen und Zeichen in reduzierter streng geometrischer Formsetzung.

Flaggen beschäftigen die bildende Kunst seit jenem Moment des 20. Jahrhunderts als mit und durch die Abstraktion eine formale Verbindung zur reinen Malerei erkannt wird. Bereits hinter der Ikonisierung des Schwarzen Quadrats bei Kasimir Malewitsch (1879-1935) verbirgt sich ein Bekenntnis und über die Form hinausweisender Drang zur Verwendung der Form als Abzeichen. Konkrete Kunst und Minimalismus, Konstruktivismus und Farbfeldmalerei zielen zwar darauf, der Kunst die Sinnbildhaftigkeit auszutreiben, doch sprechen sie immer wieder die Sprache von Flaggen und vergleichbaren Bedeutungsträgern.

Mit Ana Petrović, die an der Kunstakademie im kroatischen Osijek studiert hat, und Bosiljka Zirojević Lečić, die an der Akademie der Künste im serbischen Novi Sad lehrt, treffen in Ulm nun zwei Künstlerinnen einer jüngeren Generation aufeinander, die jenseits von Bürgerkrieg und religiös motivierten Feindbildern an einer kulturellen Völkerverständigung arbeiten. Für ihre Flaggen-Installationen haben sich beide der Sprache bedient und Aspekt aus dem komplexen System unserer globalen Kommunikation zum Thema gemacht.

Buchstaben, Worte und Texte in Kombination mit Bildern begegnen uns täglich in vielfältigen Ausprägungen. Spätestens seit den Avantgarde-Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts entwickelte sich eine zunehmende Durchdringungen von Literatur, Gebrauchsgrafik und bildender Kunst, wurden Schrift und Sprache, Buchstaben und Zahlen als künstlerisches Material und gestalterische Elemente eingesetzt. In der Folge haben sich die Grenzen zwischen Visuellem und Verbalem zunehmend aufgelöst, wird Text zum eigenständigen Bildmedium, Gestus, Kommentar oder Sinnbild.

„Typografie kann unter Umständen Kunst sein“. Fraglos trifft dieser Satz des Künstlers und Grafikers Kurt Schwitters (1887-1948) aus dem Jahre 1930 auf die Projektideen von Ana Petrović und Bosiljka Zirojević Lečić zu. Ihre künstlerischen Beiträge zum Internationalen Donaufest machen auf das Vielvölkergemisch entlang des Flusslaufs, unsere Sprachenvielfalt und die Möglichkeiten der nonverbalen visuellen Kommunikation
aufmerksam. Während Ana Petrović auf ihren bemalten Flaggentücher in einem weiten Spektrum aus 17 verschiedenen Farben 309 Mal den Begriff „grenzenlos“ in den Sprachen der Donauländer, des Donaueinzugsgebietes sowie in Englisch als Weltsprache platziert, entwickelt Bosiljka Zirojević Lečić auf ihren 351 Flaggen ein kombinatorisches System aus Farbfolgen und den Namen von Donau, Donauländern und -städten, übersetzt in Codes aus Morsezeichen.

Grenzenlos passiert die Donau als Wasserstraße und Transportweg Länder und Landschaften von ihrem Ursprung bis zum Schwarzen Meer. Den Fluss zu überwinden und Brücken zwischen den Ufern zu schlagen, stellte die Menschen vergangener Epochen
vor große Herausforderungen. Heute steht die Donau als europäisches Symbol für die
Überwindung nationalstaatlicher wie kultureller Grenzen. Die mulitlingualen Textflaggen
von Ana Petrović setzen diesbzüglich ein weithin sichtbares Signal, das an die Gemeinsamkeiten appelliert. Grenzenlos – so erstreckt sich dieses Wort wie ein Mantra
in immer neuem Farb- und Sprachkleid über einen Kilometer auf Neu-Ulmer Seite zwischen den beiden Donaubrücken. So sehr die wehenden Tücher den Unwägbarkeiten von Wind und Wetter ausgesetzt sind, so sensibel müssen die völkerverbindenen Errungenschaften unserer Zeit vor politisch-gesellschaftlichen Unwägbarkeiten und Unbilden geschützt werden.

Auf Ulmer Seite erfährt das festliche Flaggen-Aufgebot mit den Entwürfen von Bosiljka Zirojević Lečić ein überraschendes Maß an zeichenhafter Abstraktion. Aus ihrem grafischen Spiel mit den Chiffren des Morsecodes – Punkt, Strich und Pause – entwickelt die Künstlerin 330 Flaggen, die unter wechselweisem Einsatz der jeweiligen Nationalfarben in vertikaler Anordnung jeweils einen Buchstaben und angeordnet in elf Gruppen die Namen von Donau, Anrainerstaaten und -städten repräsentieren. Typografie wird hier zum sinnlich erfahrbaren Gefüge aus überwiegend geometrischen Flächensetzungen. In ihrem formal-ästhetischen Erscheinungsbild entwickelt die Serie der Morsecode-Flaggen mit ihren scharf gegeneinander abgegrenzten, schablonenhaft flächigen Farbaufträgen erstaunliche Nähen zur Hard Edge-Malerei der späten 1950er Jahre. Inhaltlich sensibilisieren die zweckorientierten Kompositionen für die Komplexität der Kommunikationsstrategien in Vergangenheit und Gegenwart, für die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten der Sprache und ihrer essentielle Bedeutung für das Leben – grenzenlos.

 dr. Stefanie Dathe

[email protected]

©copyright 2020 ana petrović